500 common English words by topic must be memorized

500 common English words by topic must be memorized
500 common English words by topic must be memorized
500 common English words by topic must be memorized

Top 500 common English words by topic must be memorized

In this article from Simply IELTS will gather the 500 most common words in English by topic and pictures to illustrate.

Table of content

  1. Vocabulary about human body
  2. Vocabulary about personality
  3. Vocabulary about family
  4. Vocabulary about profession
  5. Vocabulary about house
  6. Vocabulary about weather

1. Common English words about human body

Vocabulary about human body
Vocabulary about human body
VocabularyIPA
Beardbɪəd
Bellyˈbɛli
Bodyˈbɒdi
Cheekʧiːk
Chinʧɪn
Earɪə
Eardrumˈɪədrʌm
Earlobeˈɪələʊb
Eye
Eyebrowsˈaɪbraʊz
Eyelashˈaɪlæʃ
Eyelidˈaɪlɪd
Facefeɪs
Feetfiːt
Fingerˈfɪŋgə
Foreheadˈfɒrɪd
Frecklesˈfrɛklz
Hairheə
Handhænd
Headhɛd
Jawʤɔː
Legslɛgz
Liplɪp
Moustacheməsˈtɑːʃ
Mouthmaʊθ
Necknɛk
Nosenəʊz
Nostrilˈnɒstrɪl
Teethtiːθ
Toetəʊ
Tonguetʌŋ
Toothtuːθ
Wrinklesˈrɪŋklz
Armɑːm
Armpitˈɑːmpɪt
Backbæk
Belly buttonˈbɛli ˈbʌtn
Chestʧɛst
Elbowˈɛlbəʊ
Fingerˈfɪŋgə
Fingernailˈfɪŋgəneɪl
Forearmˈfɔːrɑːm
Handhænd
Necknɛk
Palmpɑːm
Shoulderˈʃəʊldə
Throatθrəʊt
Thumbθʌm
Waistweɪst
Wristrɪst
Ankleˈæŋkl
Bellyˈbɛli
Bottomˈbɒtəm
Buttocksˈbʌtəks
Calfkɑːf
Feetfiːt
Footfʊt
Heelhiːl
Hiphɪp
Kneeniː
Leglɛg
Thighθaɪ
Toetəʊ
Toenailˈtəʊneɪl
Vocabulary about human body

2. English Vocabulary about personality

Here are the most common English words and phrases associated with personality

Vocabulary about personality
Vocabulary about personality
VocabularyIPA
Activeˈæktɪv
Adventurousədˈvɛnʧərəs
Affectionateəˈfɛkʃnɪt
Aggressiveəˈgrɛsɪv
Ambitiousæmˈbɪʃəs
Annoyingəˈnɔɪɪŋ
Anxiousˈæŋkʃəs
Artisticɑːˈtɪstɪk
Bossyˈbɒsi
Bravebreɪv
Calmkɑːm
Cautiousˈkɔːʃəs
Charmingˈʧɑːmɪŋ
Cheerfulˈʧɪəfʊl
Compulsivekəmˈpʌlsɪv
Confidentˈkɒnfɪdənt
Conservativekənˈsɜːvətɪv
Courageouskəˈreɪʤəs
Cowardlyˈkaʊədli
Creativekri(ː)ˈeɪtɪv
Cruelkrʊəl
Cynicalˈsɪnɪkəl
Decisivedɪˈsaɪsɪv
Determineddɪˈtɜːmɪnd
Directdɪˈrɛkt
Domineeringˌdɒmɪˈnɪərɪŋ
Easygoingˈiːzɪˌgəʊɪŋ
Emotionalɪˈməʊʃənl
Enthusiasticɪnˌθjuːzɪˈæstɪk
Extrovertedˈɛkstrəʊˌvɜːtɪd
Fearfulˈfɪəfʊl
Friendlyˈfrɛndli
Funnyˈfʌni
Generousˈʤɛnərəs
Gentleˈʤɛntl
Greedyˈgriːdi
Gullibleˈgʌləbl
Happyˈhæpi
Honestˈɒnɪst
Imaginativeɪˈmæʤɪnətɪv
Impatientɪmˈpeɪʃənt
Impulsiveɪmˈpʌlsɪv
Independentˌɪndɪˈpɛndənt
Intelligentɪnˈtɛlɪʤənt
Introvertedˌɪntrəʊˈvɜːtɪd
Lazyˈleɪzi
Loyalˈlɔɪəl
Meanmiːn
Modestˈmɒdɪst
Moodyˈmuːdi
Nervousˈnɜːvəs
Nicenaɪs
Obsessiveəbˈsɛsɪv
Optimisticˌɒptɪˈmɪstɪk
Outgoingaʊtˈgəʊɪŋ
Patientˈpeɪʃənt
Persistentpəˈsɪstənt
Pessimisticˌpɛsɪˈmɪstɪk
Pompousˈpɒmpəs
Practicalˈpræktɪkəl
Rationalˈræʃənl
Reliablerɪˈlaɪəbl
Reservedrɪˈzɜːvd
Ruthlessˈruːθlɪs
Sarcasticsɑːˈkæstɪk
Selfishˈsɛlfɪʃ
Sensibleˈsɛnsəbl
Seriousˈsɪərɪəs
Shyʃaɪ
Sinceresɪnˈsɪə
Sociableˈsəʊʃəbl
Stubbornˈstʌbən
Superficialˌsjuːpəˈfɪʃəl
Tactfulˈtæktfʊl
Thoughtfulθɔːtfʊl
Wittyˈwɪti
Vocabulary about personality

Related article: IELTS Speaking test: Behaviour, Patience and Politeness

3. Common Vocabulary about family

Another set of common English words related to family must be memorized

Common English Vocabulary about family
Common English Vocabulary about family
VocabularyIPA
Familyˈfæmɪli
Father ˈfɑːðə 
Motherˈmʌðə
Sonsʌn
Daughterˈdɔːtə
Parent(s)ˈpeərənt(ɛs)
Childʧaɪld
Childrenˈʧɪldrən
Husbandˈhʌzbənd
Wifewaɪf
Brotherˈbrʌðə
Sisterˈsɪstə
Uncleˈʌŋkl
Auntɑːnt
Nephewˈnɛvju(ː)
Nieceniːs
Cousinˈkʌzn
Grandmotherˈgrænˌmʌðə
Grandfatherˈgrændˌfɑːðə
Grandparentsˈgrænˌpeərənts
Grandsonˈgrænsʌn
Granddaughterˈgrænˌdɔːtə
Grandchildˈgrænʧaɪld
Grandchildrenˈgrænʧɪldrən
Partnerˈpɑːtnə
Fiancéfiˈɑnseɪ
Fiancéefiˈɑnseɪ
Godfatherˈgɒdˌfɑːðə
Godmotherˈgɒdˌmʌðə
Godsonˈgɒdsʌn
Goddaughterˈgɒdˌdɔːtə
Stepfatherˈstɛpˌfɑːðə
Stepmotherˈstɛpˌmʌðə
Stepsonˈstɛpsʌn
Stepdaughterˈstɛpˌdɔːtə
Stepbrotherˈstɛpˌbrʌðə
Stepsisterˈstɛpˌsɪstə
Half-sisterˈhɑːfˈsɪstə
Half-brotherˈhɑːfˌbrʌðə
Mother-in-lawˈmʌðərɪnlɔː
Father-in-lawˈfɑːðərɪnlɔː
Son-in-lawˈsʌnɪnlɔː
Daughter-in-lawˈdɔːtərɪnlɔː
Sister-in-lawˈsɪstərɪnlɔː
Brother-in-lawˈbrʌðərɪnlɔː
Vocabulary about family

Related article:

4. Most common English Vocabulary about profession

Top common English words about profession you must know:

Common English Vocabulary about profession
Common English Vocabulary about profession
VocabularyIPA
Accountantəˈkaʊntənt 
Actorˈæktə
Actressˈæktrɪs
Architectˈɑːkɪtɛkt 
Astronomerəsˈtrɒnəmə 
Authorˈɔːθə 
Bakerˈbeɪkə 
Builderˈbɪldə
Bus driverbʌs ˈdraɪvə 
Butcherˈbʊʧə 
Carpenterˈkɑːpɪntə 
Chef/Cookʃɛf/kʊk 
Dentistˈdɛntɪst 
Designerdɪˈzaɪnə
Doctorˈdɒktə 
Dustman/Refuse collectorˈdʌstmən/ˌriːˈfjuːz kəˈlɛktə 
Electricianɪlɛkˈtrɪʃən 
Engineerˌɛnʤɪˈnɪə 
Factory workerˈfæktəri ˈwɜːkə
Farmerˈfɑːmə 
Fireman/Fire fighterˈfaɪəmən/ˈfaɪə ˈfaɪtə
Fishermanˈfɪʃəmən 
Floristˈflɒrɪst 
Gardenerˈgɑːdnə 
Hairdresserˈheəˌdrɛsə 
Journalistˈʤɜːnəlɪst 
Judgeˈʤʌʤ 
Lawyerˈlɔːjə 
Lecturerˈlɛkʧərə 
Librarianlaɪˈbreərɪən
Lifeguardˈlaɪfgɑːd 
Mechanicmɪˈkænɪk 
Modelˈmɒdl 
Newsreaderˈnjuːzˌriːdə 
Nursenɜːs 
Opticianɒpˈtɪʃən 
Painterˈpeɪntə 
Pharmacistˈfɑːməsɪst 
Photographerfəˈtɒgrəfə 
Pilotˈpaɪlət 
Plumberˈplʌmə 
Politicianˌpɒlɪˈtɪʃən 
Policeman/Policewomanpəˈliːsmən/pəˈliːsˌwʊmən 
Postmanˈpəʊstmən 
Real estate agentrɪəl ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt 
Receptionistrɪˈsɛpʃənɪst 
Scientistˈsaɪəntɪst 
Secretaryˈsɛkrətri 
Shop assistantʃɒp əˈsɪstənt 
Soldierˈsəʊlʤə 
Tailorˈteɪlə 
Taxi driverˈtæksi ˈdraɪvə 
Teacherˈtiːʧə 
Translatortrænsˈleɪtə 
Travel agentˈtrævl ˈeɪʤənt 
Veterinary doctor (Vet)ˈvɛtərɪnəri ˈdɒktə (vɛt)
Waiter/Waitressˈweɪtə/ˈweɪtrɪs
Window cleanerˈwɪndəʊ ˈkliːnə
English Vocabulary about profession

5. Top English Vocabulary about House

common English words and vocabularies about house with IPA and picture to memorize:

Top English Vocabulary about House
Top English Vocabulary about House
VocabularyIPA
Apartment / flatəˈpɑːtmənt / flæt
Bedsit ˈbedsɪt
Bungalow ˈbʌŋɡələʊ 
Condominium ˌkɒndəˈmɪniəm 
Cottage ˈkɒtɪdʒ
Dormitory ˈdɔːmətri
Mansion ˈmænʃn 
Penthouse ˈpenthaʊs 
Safe house seɪf haʊs
Studio apartment ˈstjuːdiəʊ əˈpɑːtmənt 
Villa ˈvɪlə
Atticˈætɪk
Backyardˌbækˈjɑːd
Balconyˈbælkəni
Basementˈbeɪsmənt
Bathroomˈbɑːθru(ː)m
Bedroomˈbɛdru(ː)m
Ceilingˈsiːlɪŋ
Cellarˈsɛlə
Chimneyˈʧɪmni
Dining roomˈdaɪnɪŋ ruːm
Doordɔː
Doorbellˈdɔːbɛl
Doormatˈdɔːmæt
Downstairsˌdaʊnˈsteəz
Drivewayˈdraɪvweɪ
Fencefɛns
Floorflɔː
Garageˈgærɑːʒ
Gardenˈgɑːdn
Hallhɔːl
Househaʊs
Kitchenˈkɪʧɪn
Lawnlɔːn
Letter boxˈlɛtə bɒks
Living roomˈlɪvɪŋ ruːm
Pathpɑːθ
Patioˈpætɪəʊ
Poolpuːl
Porchpɔːʧ
Roofruːf
Roomruːm
Sitting roomˈsɪtɪŋ ruːm
Stairs  steəz
Studyˈstʌdi
Toiletˈtɔɪlɪt
Upstairsˌʌpˈsteəz
Wallwɔːl
Windowˈwɪndəʊ
Yardjɑːd
Armchairˈɑːmˈʧeə
Curtainˈkɜːtn
Lampshadeˈlæmpʃeɪd
Sofaˈsəʊfə
Couchkaʊʧ
Bookcaseˈbʊkkeɪs
Cushionˈkʊʃən
Mantelpieceˈmæntlpiːs
Carpetˈkɑːpɪt
Fireplaceˈfaɪəˌpleɪs
Cushionˈkʊʃən
Lightlaɪt
Paintingˈpeɪntɪŋ
Pictureˈpɪkʧə
Bookshelfˈbʊkʃɛlf
Television/tvˈtɛlɪˌvɪʒən/ˌtiːˈviː
Speakersˈspiːkəz
Ceilingˈsiːlɪŋ
Fireplaceˈfaɪəˌpleɪs
Plantplɑːnt
Wallpaperˈwɔːlˌpeɪpə
Coffee tableˈkɒfi ˈteɪbl
  Apronˈeɪprən
Baking trayˈbeɪkɪŋ treɪ
Blenderˈblɛndə
Bowlbəʊl
Bread basketbrɛd ˈbɑːskɪt
Butter dishˈbʌtə dɪʃ
Cabinetˈkæbɪnɪt
Cake slicekeɪk slaɪs
Casserole dishˈkæsərəʊl dɪʃ
Chopping boardˈʧɒpɪŋ bɔːd
Chopsticksˈʧɒpstɪks
Cleaverˈkliːvə
Colanderˈkʌləndə
Cookerˈkʊkə
Corkscrewˈkɔːkskruː
Cupboardˈkʌbəd
Cutleryˈkʌtləri
Dinner tableˈdɪnə ˈteɪbl
Dish soapdɪʃ səʊp
Drawerˈdrɔːə
Forkfɔːk
Frying panˈfraɪɪŋ pæn
Graterˈgreɪtə
Grillgrɪl
Kettleˈkɛtl
Kitchen counterˈkɪʧɪn ˈkaʊntə
Kitchen scaleˈkɪʧɪn skeɪl
Knifenaɪf
Ladleˈleɪdl
Measuring cupˈmɛʒərɪŋ kʌp
Measuring spoonˈmɛʒərɪŋ spuːn
Microwaveˈmaɪkrəʊweɪv
Mixerˈmɪksə
Napkinˈnæpkɪn
Oven gloveˈʌvn glʌv
Pie  platepaɪ pleɪt
Pressure  cookerˈprɛʃə ˈkʊkə
Refrigeratorrɪˈfrɪʤəreɪtə
Rolling pinˈrəʊlɪŋ pɪn
Salad spinnerˈsæləd ˈspɪnə
Spatulaˈspætjʊlə
Spice containerspaɪs kənˈteɪnə
Spoonspuːn
Strainerˈstreɪnə
Tea makertiː ˈmeɪkə
Teapotˈtiːˌpɒt
Toasterˈtəʊstə
Whiskwɪsk
Wooden spoonˈwʊdn spuːn
Bath matbɑːθ mæt
Bath towelbɑːθ ˈtaʊəl
Bath toysbɑːθ tɔɪz
Bathrobeˈbɑːθrəʊb
Bathtubˈbɑːθtʌb
Brushbrʌʃ
Bucketˈbʌkɪt
Cleanserˈklɛnzə
Clothes pegkləʊðz pɛg
Clotheslineˈkləʊðzlaɪn
Colognekəˈləʊn
Combkəʊm
Cotton Ballˈkɒtn bɔːl
Dental Flossˈdɛntl flɒs
Electric razorɪˈlɛktrɪk ˈreɪzə
Faucetˈfɔːsɪt
Hair brushheə brʌʃ
Hair dryerheə ˈdraɪə
Hand Towelhænd ˈtaʊəl
Hangerˈhæŋə
Laundry basketˈlɔːndri ˈbɑːskɪt
Laundry detergentˈlɔːndri dɪˈtɜːʤənt
Lotionˈləʊʃən
Measuring jugˈmɛʒərɪŋ ʤʌg
Mirrorˈmɪrə
Mopmɒp
Mouthwashˈmaʊθˌwɒʃ
Paper Towelˈpeɪpə ˈtaʊəl
Polishˈpɒlɪʃ
Razorˈreɪzə
Rugrʌg
Scaleskeɪl
Shampooʃæmˈpuː
Shaving creamˈʃeɪvɪŋ kriːm
Showerˈʃaʊə
Shower Gelˈʃaʊə ʤɛl
Sinksɪŋk
Soapsəʊp
Soap Dispensersəʊp dɪsˈpɛnsə
Tissueˈtɪʃuː
Toiletˈtɔɪlɪt
Toilet paperˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə
Toothbrushˈtuːθbrʌʃ
Toothpasteˈtuːθpeɪst
Towel Rackˈtaʊəl ræk
Trash bagtræʃ bæg
Trash cantræʃ kæn
Tweezersˈtwiːzəz
Wash Basinwɒʃ ˈbeɪsn
Washing machineˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn
Washing powderˈwɒʃɪŋ ˈpaʊdə
Wipeswaɪps
Air Conditionereə kənˈdɪʃənə
Armchairˈɑːmˈʧeə
Bedsheetˈbɛdˌʃiːt
Bedside Tableˈbɛdˌsaɪd ˈteɪbl
Blanketˈblæŋkɪt
Bookshelfˈbʊkʃɛlf
Bunk Bedbʌŋk bɛd
Carpetˈkɑːpɪt
Chairʧeə
Clothes Valetkləʊðz ˈvælɪt
Cotkɒt
Curtainsˈkɜːtnz
Double Bedˈdʌbl bɛd
Duvet Coverˈduːveɪ ˈkʌvə
Fanfæn
Hangerˈhæŋə
Hat Standhæt stænd
Ironing boardˈaɪənɪŋ bɔːd
Mirrorˈmɪrə
Night Lampnaɪt læmp
Nightstandˈnaɪtstænd
Pictureˈpɪkʧə
Pillowˈpɪləʊ
Rugrʌg
Shuttersˈʃʌtəz
Single Bedˈsɪŋgl bɛd
Slippersˈslɪpəz
Sofa Bedˈsəʊfə bɛd
Stoolstuːl
Tableˈteɪbl
Table Clockˈteɪbl klɒk
Tea Tabletiː ˈteɪbl
Televisionˈtɛlɪˌvɪʒən
Twin Bedtwɪn bɛd
Vocabulary about House

Related article: IELTS Speaking test sample answer: Accommodation and House

6. Vocabulary about weather

The last group of common English words connected to weather

English Vocabulary about weather
English Vocabulary about weather
VocabularyIPA
Weatherˈwɛðə
Rainreɪn
Cloudklaʊd
Rainbowˈreɪnbəʊ
Temperatureˈtɛmprɪʧə
Pressureˈprɛʃə
Overcastˈəʊvəkɑːst
Showerˈʃaʊə
Sunriseˈsʌnraɪz
Drydraɪ
Tornadotɔːˈneɪdəʊ
Sunsetˈsʌnsɛt
Humidityhju(ː)ˈmɪdɪti
Coldkəʊld
Heathiːt
Windwɪnd
Cloudyˈklaʊdi
Heat wavehiːt weɪv
Fogfɒg
Humidˈhjuːmɪd
Lightningˈlaɪtnɪŋ
Humidityhju(ː)ˈmɪdɪti
Thunderˈθʌndə
Snowsnəʊ
Heat indexhiːt ˈɪndɛks
Thunderstormˈθʌndəstɔːm
Downpourˈdaʊnpɔː
Droughtdraʊt
Tropicalˈtrɒpɪkəl
Water cycleˈwɔːtə ˈsaɪkl
Temperateˈtɛmpərɪt
Moistureˈmɔɪsʧə
Drizzleˈdrɪzl
Warmwɔːm
Climateˈklaɪmɪt
Stormstɔːm
Floodflʌd
Muggyˈmʌgi
Galegeɪl
Flash floodflæʃ flʌd
Atmosphereˈætməsfɪə
Cold frontkəʊld frʌnt
Mistmɪst
Condensationˌkɒndɛnˈseɪʃən
Forecastˈfɔːkɑːst
Ice stormaɪs stɔːm
Freezefriːz
Barometricˌbɑːrəʊˈmɛtrɪk
Snowfallˈsnəʊfɔːl
Whirlwindˈwɜːlwɪnd
Hurricaneˈhʌrɪkən
Cycloneˈsaɪkləʊn
Air
Avalancheˈævəlɑːnʃ
Air pressureeə ˈprɛʃə
Frostfrɒst
Blizzardˈblɪzəd
Springsprɪŋ
Smogsmɒg
Ozoneˈəʊzəʊn
Fallfɔːl
Winterˈwɪntə
Summerˈsʌmə
Storm surgestɔːm sɜːʤ
Low pressureləʊ ˈprɛʃə
Wind chillwɪnd ʧɪl
Skyskaɪ
Dewdjuː
Monsoonmɒnˈsuːn
English Vocabulary about weather

Above are more than 500 common English words on familiar topics in daily life around us. Simply IELTS hopes that this article has been able to help you improve your English vocabulary.

500 most common words in English pdf

You can download 500 the most common words in English pdf through the following link:

IELTS Vocabulary Builder book part 1

IELTS Vocabulary Builder Series

Download IELTS Vocabulary Builder book series for free!

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!
IELTS Vocabulary Builder book part 1

Download Book for free

IELTS Vocabulary Builder